Вітаємо на внутрішньому сайті кафедри економічної кібернетики

Перелік усіх дисциплін

{{subject.name}}

Внутрішній сайт кафедри економічної кібернетики


Кафедра економічної кібернетики заснована у 2000 році. Кафедра є провідною з підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" та "магістр" за спеціальністю 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчання.

У складі кафедри — 16 співробітників, у тому числі: докторів наук, професорів — 1; кандидатів наук — 10, з них доцентів — 8; асистентів — 3; старших лаборантів — 1; техніків — 1; завідувачів лабораторією — 1.

Основні навчальні курси

На кафедрі викладаються фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика":"Алгоритмізація", "Безпека інформації", "Дослідження операцій", "Економіко-математичні методи та моделі", "Економічна кібернетика", "Інформатика", "Інформаційні системи і технології в управлінні", "Комп’ютерні мережі", "Моделі економічної динаміки", "Моделювання бізнес-процесів", "Моделювання економіки", "Операційні системи", "Прогнозування соціально-економічних процесів", "Програмне забезпечення математичного аналізу", "Програмне забезпечення статистичного аналізу", "Системи прийняття рішень", "Технології програмування в мережах", "Технології проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних", "Технології створення інформаційних систем", "Управління проектами інформатизації", "Дилінгові інформаційні системи", "Ефективність інформаційних систем", "Інформаційний менеджмент".

Дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр": "Корпоративні інформаційні системи", "Комп’ютерні мережі II" (англ.), "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці", "Математичні методи та моделі в ринковій економіці", "Платіжні системи".

Особлива увага на кафедрі приділяється безперервній комп’ютерній підготовці майбутнього економіста-аналітика. Для цього всі фахові дисципліни мають комп’ютерну підтримку, діє внутрішній Web-сайт кафедри (), мережева академія СІSCO компанії Сisco Systems — світового лідера у виробництві мережевого устаткування (http://www.cisco.com/web/UA/index.html), дилінговий зал з інформаційним терміналом Thomson Reuters Eikon (http://thomsonreuterseikon.com/). В навчальний процес щорічно впроваджуються нові інформаційні технології, працює програма Microsoft Dream Spark, в рамках якої студенти та викладачі кафедри можуть безкоштовно використовувати на своїх персональних комп'ютерах ліцензійне програмне забезпечення Microsoft, включаючи Windows, Visual Studio, Project, Visio та інші продукти.

Велика увага приділяється науковій роботі із студентами. При кафедрі діє декілька наукових гуртків, діяльність яких спрямована на поглиблення знань студентів з сучасних технологій і мов програмування, передових тенденцій в області створення програмних систем.

Адреса кафедри:

40030, м.Суми, вул. Петропавлівська, 57,
навчальний корпус №2,
ауд. 206–208, 214, 221–222.
Тел.: +380542665023